Dla pasjonatów
KLASA III
1.1. Krzyżówki genetyczne - jednogenowe: >>> pobierz
1.2. Krzyżówki genetyczne - cechy sprzężone z płcią: >>> pobierz
1.3. Krzyżówki genetyczne - grupy krwi i czynnik Rh: >>> pobierz
1.4. Przed powtórzeniem wiadomości z genetyki: >>> pobierz
1.5.Białko A jest kodowane przez 225 kodonów, a białko B - przez 225 nukleotydów. Podaj, która cząsteczka białka (A czy B) jest zbudowana z większej liczby aminokwasów. Uzasadnij swoją odpowiedź.
1.6.W DNA pewnej bakterii cytozyna stanowi 37 % wszystkich zasad. Oblicz i zapisz, jaka jest zawartość procentowa każdej z pozostałych zasad w DNA tej bakterii.
1.7.Jedna z technik diagnostycznych badań prenatalnych polega na pobraniu próbek płynu owodniowego, w którym rozwija się płód. Igłę wprowadza się przez powłoki brzuszne i ścianę macicy, a następnie wciąga do strzykawki niewielką ilość płynu owodniowego, który poddaje się badaniu. Podaj jeden medyczny argument przemawiający za prowadzeniem badań prenatalnych i jeden medyczny argument przeciwko ich prowadzeniu.
1.8.Uczeni z LAB02 opracowali pierwszą skuteczną szczepionkę przeciwko zespołowi Downa. Szczepionka właśnie przeszła próby kliniczne i została dopuszczona do użytku. Najlepsze efekty przynosi po zastosowaniu w pierwszym miesiącu życia. Oceń prawdziwość powyższego doniesienia i podaj jeden argument na poparcie swojego stanowiska.
1.9.Zamiana jednego nukleotydu tyminowego na nukleotyd adeninowy wystarczy, by spowodować niebezpieczną, a nawet śmiertelną chorobę zwaną anemią sierpowatą. Podaj liczbę zmienionych aminokwasów, którymi różni się hemoglobina wywołująca anemię sierpowatą w porównaniu z hemoglobiną w krwinkach normalnych.
1.10.Przyczyną pewnej choroby genetycznej jest recesywna mutacja autosomalna w genie kodującym jeden z łańcuchów pewnego białka. Określ, czy nosicielem tej choroby może być tylko ojciec, tylko matka, czy oboje rodzice. Odpowiedź uzasadnij.
3.1.Wiele zwierząt tworzy stada lub kolonie, bo ten sposób życia niesie za sobą wiele korzyści i udogodnień. O krok dalej poszły tzw. owady społeczne, np. mrówki, pszczoły, termity, osy. Przygotuj prezentację na temat życia dowolnie wybranego gatunku owada społecznego.
3.2.KARTA PRACY: O roślinożercach i ich pokarmie. >>> pobierz
3.3.KARTA PRACY: Drapieżnictwo w świecie roślin i zwierząt. >>> pobierz
KFS - Copyright Reserved - 2010-2018